بلوک 40*40 سانتی متر کد 101 قیمت هر متر مربع 6562000 ریال/ قیمت واحد 1,050,000

  ریال1,050,000

  بلوک 40*40 سانتی متر کد 102 قیمت هر متر مربع 6562000 ریال/ قیمت واحد 1,050,000

  ریال1,050,000

  بلوک 80*40 سانتی متر کد 103 قیمت هر مترمربع 6562000 ریال/ قیمت واحد 2,025,000

  ریال2,025,000

  تایل 280*8 سانتی متر کد 301 قیمت هر شاخه

  ریال1,050,000

  تمام کننده 40*8 سانتی متر کد 202 قیمت هر عدد

  ریال375,000

  تمام کننده کنج 50*8 سانتی متر کد 201 قیمت هر عدد

  ریال750,000

  چمن مصنوعی 40*40 سانتی متر کد 401 قیمت هر متر مربع 3675000 ریال/ قیمت واحد 620,000

  ریال620,000