بلوک 40*40 سانتی متر کد 101 قیمت هر متر مربع 8,200,000 ریال/ قیمت واحد 1,320,000

  ریال1,320,000

  بلوک 40*40 سانتی متر کد 102 قیمت هر متر مربع 8,200,000 ریال/ قیمت واحد 1,320,000

  ریال1,320,000

  بلوک 80*40 سانتی متر کد 103 قیمت هر مترمربع 8,200,000 ریال/ قیمت واحد 2,640,000

  ریال2,640,000

  تایل 280*8 سانتی متر کد 301 قیمت هر شاخه

  ریال1,320,000

  تمام کننده 40*8 سانتی متر کد 202 قیمت هر عدد

  ریال470,000

  تمام کننده کنج 50*8 سانتی متر کد 201 قیمت هر عدد

  ریال940,000

  چمن مصنوعی 40*40 سانتی متر کد 401 قیمت هر متر مربع 4,600,000 ریال/ قیمت واحد 780,000

  ریال780,000